Regulamin Centrum SPOT

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) (“Ustawa o Prawach Konsumenta”) oraz innych obowiązujących przepisów polskiego prawa.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.centrumspot.pl.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – Klaudia Wiśniewska Health&Nutrition Consulting, ul. Przeworska 2b/337 04-382 Warszawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Wiśniewska Health&Nutrition Consulting, posiadającą NIP 5272660084, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mal: kontakt@centrumspot.pl. 
  2. Specjalista – dietetyk lub psycholog współpracujący/zatrudniony przez Usługodawcę, udzielający profesjonalnych porad zdrowotnych.
  3. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym: www.centrumspot.pl
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu i/lub nabywająca Usługę od Usługodawcy;
  5. Konsument – Klient mający status konsumenta w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego lub będący osobą, o której mowa w art. 556[4] Kodeksu Cywilnego.     
  6. Konto Klienta – nieodpłatna funkcja Serwisu, pozwalająca Klientowi założyć w Serwisie indywidualne konto, zawierające zbiór informacji i ustawień utworzonych dla Klienta w ramach Serwisu. Klient może wykorzystywać konto do zarządzania usługami.
  7. Konsultacja – usługa edukacyjna z zakresu dietetyki i/lub psychodietetyki udzielana przez Specjalistę, przy czym porady na temat zalecanego sposobu żywienia i stylu życia lub też ich wpływu na zdrowie są udzielane w oparciu o informacje dotyczące stanu zdrowia Klienta.
  8. Korekta jadłospisu – zmiana całkowita (nowa propozycja posiłku)) lub częściowa (zmiana wybranych produktów w posiłku i/lub sposobu przygotowania) maksymalnie 3 posiłków; na wprowadzenie korekty jadłospisu Specjalista ma czas do 5 dni roboczych od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia od Klienta.
  9. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  10. Usługi – usługi dietetyczne świadczone drogą elektroniczną w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych na zasadzie współpracy indywidualnej przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez stronę www.centrumspot.pl.
  11. Pakiet Dietetyczny – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, opisany szczegółowo w §3 ust. 2 poniżej.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie pod adresem strony internetowej: www.centrumspot.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku trwałym lub innym nośniku w każdej chwili.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
  4. posiadać dostęp do aplikacji Skype (wymaganej w przypadku Konsultacji online).
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
 1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
 2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z typowymi zagrożeniami dla tego rodzaju transmisji danych, przede wszystkim z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem czy też zainfekowania urządzenia Klienta przez wirusy lub złośliwe oprogramowanie.
 3. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne w program antywirusowy. Program taki powinien być regularnie aktualizowany. Innymi sposobami na przeciwdziałanie tym zagrożeniom może być również: (i) zwracanie uwagi na to czy otrzymane drogą elektroniczną wiadomości są wiadomego pochodzenia, i nieotwieranie tych od podejrzanych adresatów; (ii) skanowanie urządzenia elektronicznego z perspektywy wykrywania złośliwego oprogramowania; czy też (iii) regularne aktualizowanie oprogramowania oraz systemu operacyjnego.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich wykonywania

 1. Usługodawca oferuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. W ramach dostępu do Serwisu:
   1. dostęp do Serwisu oraz jego funkcjonalności;
   2. możliwość udostępniania opinii i metamorfoz;
   3. możliwość utworzenia i dostępu do Konta Klienta;
   4. subskrypcja Newslettera.
  2. W ramach usług dietetycznych (Usług):
   1. Konsultacja dietetyczna online obejmuje: usługę edukacyjną z zakresu dietetyki udzielaną przez Specjalistę lub Usługodawcę trwająca do 60 minut przy czym porady na temat zalecanego sposobu żywienia i stylu życia lub też ich wpływu na zdrowie są udzielane w oparciu o informacje dotyczące stanu zdrowia Klienta, zalecenia dietetyczne po konsultacji przesłane w wiadomości e-mail stanowiące podsumowanie informacji udzielonych w trakcie konsultacji);
   2. Konsultacja dietetyczna telefoniczna (obejmuje: konsultację problemu dietetyczno-medycznego, zalecenia dietetyczne po konsultacji);
   3. Konsultacja dietetyczna stacjonarna (obejmuje: konsultację problemu dietetyczno-medycznego, zalecenia dietetyczne po konsultacji);
   4. Konsultacja psychodietetyczna/psychologiczna online (obejmuje: konsultację problemu, zalecenia psychodietetyczne po konsultacji);
   5. Pakiet Dietetyczny (szczegóły dostępnych pakietów dietetycznych dostępne są poniżej) ;
   6. e-book.
 2. W Serwisie dostępne są następujące Pakiety Dietetyczne skierowanie do Klientów, którzy są zainteresowani tematyką prawidłowego odżywiania zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Obejmuje to Klientów, którzy chcą zapobiegać problemom wynikającym z nieprawidłowego odżywiania się oraz Klientów znajdujących się w szczególnych okresach swojego życia oraz tym, którzy dążą do poprawy swojego stanu zdrowia:     
  1. miesiąc „Zaczynam przygodę” obejmuje: 
   1. jadłospis indywidualny na 7-dni z dokładnym opisem posiłków i sposobu ich przygotowania, lista zakupów; przesłany jadłospis indywidualny na 7 dni jest stosowany przez Klienta przez okres 1 miesiąca, 
   2. na przestrzeni miesiąca współpracy dopuszczalne są 2 Korekty Jadłospisu; 
   3. możliwość kontaktu ze Specjalistą w trakcie trwania pakietu; Specjalista zobowiązuje się odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość w ciągu 72 godzin roboczych od momentu otrzymania wiadomości; Specjalista zastrzega sobie prawo odpowiedzi w czasie do 7 dni roboczych jeśli udzielenie odpowiedzi będzie wymagało dodatkowej konsultacji przy czym Klient zostanie o tym wcześniej poinformowany 
  2. 3 miesiące „Ruszam na wyprawę” obejmuje: 
   1. 3 jadłospisy indywidualne, każdy na 7-dni z dokładnym opisem posiłków i sposobu ich przygotowania, lista zakupów, każdy do stosowania przez okres miesiąca, 
   2. na przestrzeni miesiąca współpracy dopuszczalne są (odrębnie dla każdego jadłospisu) 2 Korekty Jadłospisu; 
   3. stały kontakt mailowy z dietetykiem przez 3 miesiące w dni robocze, 
   4. 2 konsultacje online do 30 minut każda ze Specjalistą w trakcie 3 miesięcy trwania pakietu poprzez komunikator Skype
  3. 6 miesięcy „Wybieram się w podróż” obejmuje:
   1. 6 jadłospisów indywidualnych, każdy na 7-dni z dokładnym opisem posiłków i sposobu ich przygotowania oraz listą zakupów, każdy do stosowania przez okres miesiąca, 
   2. na przestrzeni miesiąca współpracy dopuszczalne są (odrębnie dla każdego jadłospisu) 2 Korekty Jadłospisu; 
   3. stały kontakt mailowy z dietetykiem przez 6 miesięcy w dni robocze, 
   4. 3 konsultacje online do 30 minut każda ze Specjalistą w trakcie 6 miesięcy trwania Pakietu poprzez komunikator Skype
 3. Uprawnienie do korzystania z usług oferowanych przez Serwis w ramach dostępnych Pakietów Dietetycznych zostaną aktywowane w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty pełnej kwoty określonej za dany Pakiet Dietetyczny oraz uzupełnieniu kwestionariusza żywieniowo-medycznego. 
 4. W przypadku konsultacji dietetycznej/ psychodietetycznej, termin Konsultacji dobierany jest indywidualnie.
 5. Udzielanie przez Specjalistę porad oparte jest o wskazania aktualnej wiedzy naukowej z zakresu dietetyki oraz z należytą starannością.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Klientem wymaga wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail, uiszczenia płatności za pośrednictwem akceptowanych przez Usługodawcę metod płatności (§11 poniżej) oraz (jeżeli ma zastosowanie) wypełnienia przez Klienta kwestionariusza żywieniowo-medycznego.
 7. W przypadku chęci rezygnacji z Konsultacji online lub telefonicznej ze Specjalistą, Klient jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy drogą mailową lub za pomocą wiadomości sms (na numer telefonu Usługodawcy podany w Serwisie) najpóźniej do 24h przed planowanym rozpoczęciem rozmowy. Jedynie w przypadku dokonania zgłoszenia we wskazanym terminie, Klient ma prawo do żądania zwrotu opłaty za Konsultację online lub telefoniczną.      
 8. Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy kontakt@centrumspot.pl.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki Newslettera w przypadku nieaktywnych Klientów, tj. Klientów którzy w ciągu 3 następujących po sobie miesięcy nie otwierali wysłanych przez Usługodawcę wiadomości zawierających Newsletter. W takiej sytuacji, w celu wznowienia otrzymywania Newslettera Klient ma prawo do ponownej subskrypcji Newslettera 
 10. Usługi świadczone są przez Usługodawcę i/lub Specjalistów na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (kwestionariusz żywieniowo-medyczny).
 11. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem i ze wsparciem Specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę z zakresu dietetyki i/lub psychodietetyki, psychologii oraz działających z należytą starannością.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy świadczenia usług lub ich wstrzymania i wypowiedzenia umowy informując o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, w przypadku:
  1. kiedy Specjalista stwierdzi, że dla skuteczności współpracy Klient powinien skorzystać z konsultacji u innego specjalisty (np. psychologa, lekarza, innego dietetyka).     
  2. kiedy Specjalista stwierdzi, że przypadek wykracza poza jego kompetencje. 
  3. kiedy Specjalista stwierdzi, że oczekiwane przez Klienta postępowanie dietetyczne i suplementacyjne jest niezgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej.
  4. obraźliwego, wulgarnego lub w inny sposób naruszającego zasady współżycia społecznego zachowania Klienta wobec Usługodawcy lub Specjalisty, które znacznie utrudnia lub uniemożliwia niezakłócone świadczenie Usług, jeżeli pomimo wezwania przez Usługodawcę drogą mailową do zmiany swojego postępowania nie uczynił tego w ciągu 7 dni od wezwania.
  5. Naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności §4 ust. 8 poniżej, jeżeli pomimo wezwania przez Usługodawcę drogą mailową do zmiany swojego postępowania nie uczynił tego w ciągu 7 dni od wezwania.
 13. W przypadku odmowy świadczenia Usług lub wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 15 powyżej, Klientowi zostanie zwrócona: (i) całość kwoty uiszczonej za daną Usługę (w przypadkach określonych w punktach a. – c.); (ii) część kwoty uiszczonej za Usługę proporcjonalna do części Usług, które nie zostały jeszcze wykonane przez Usługodawcę na rzecz Klienta (w przypadku określonym w punkcie d. oraz e.).

4. Warunki i sposób zawarcia umowy     

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia Usług, Klient powinien:
  1. Założyć Konto Klienta, a w przypadku posiadania Konta Klienta – zalogować się.
  2. Wybrać w Serwisie interesującą go Usługę (opis poszczególnych Usług i odpowiadające im ceny podane są bezpośrednio w Serwisie).
  3. wypełnić formularz zamówienia (zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Usługodawcę poprzez Serwis), podając w nim m.in. następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu,
   4. inne informacji wskazane w formularzu.
  4. dokonać płatności za Usługę w pełnej wysokości korzystając z jednej z metod płatności akceptowanych przez Usługodawcę.
  5. po zrealizowaniu płatności Usługodawca prześle w ciągu 48h roboczych na podany przez Klienta adres e-mail prośbę o wypełnienie kwestionariusza żywieniowo-medycznego (wypełnienie kwestionariusza żywieniowo-medycznego jest niezbędne, w celu umożliwienia Usługodawcy prawidłowego świadczenia Usług).
  6. Po otrzymaniu wypełnionego kwestionariusza żywieniowo-medycznego, Usługodawca, zależnie od wybranej przez Klienta Usługi, kontaktuje się z Klientem drogą e-mailową w celu umówienia terminu Konsultacji lub przystępuje do realizowania wybranego przez Klienta Pakietu Dietetycznego. Dzień następujący po otrzymaniu przez Klienta planu żywieniowego uważa się za pierwszy dzień świadczenia Usługi w ramach Pakietu Dietetycznego (od tego dnia liczony jest czas trwania pakietu).                         
 3. Jako, że sposób realizacji Usług zależy w przeważającej mierze od szczegółowych danych przekazanych Usługodawcy przez Klienta w ramach formularza zamówienia oraz kwestionariusza żywieniowo-medycznego, świadczenie Usług możliwe jest jedynie w odniesieniu do Klienta, który daną Usługę wykupił oraz którego dane zostały uwzględnione w formularzu zamówienia oraz kwestionariuszu żywieniowo-medycznym. Klient nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z danej Usługi na osobę trzecią bez zgody Usługodawcy.  
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).     
 5. Klient powinien dokonać płatności (z góry), przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Usługodawcę. W przypadku braku otrzymania płatności, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. Nieuiszczenie płatności w terminie 7 dni od dnia przesłania formularza, o którym mowa w ust. 2, będzie traktowane przez Usługodawcę jako rezygnacja z nabycia Usługi przez Klienta.
 6. Zrealizowanie lub uiszczenie płatności za Usługę uznaje się za wykonane w momencie uznania pełnej kwoty za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na zewnętrzne czynniki (np. środowiskowe, zdrowotne) mające istotny wpływ na efekt realizowanej Usługi, a na które Usługodawca nie ma żadnego wpływu. Klient przyjmuje także do wiadomości, że świadczone przez Usługodawcę Usługi oparte są na przeświadczeniu, że Klient nie zataił żadnych istotnych z punktu widzenia realizacji Usługi informacji i w wywiadzie żywieniowo-medycznym przekazał Usługodawcy wyłącznie prawdziwe i precyzyjne informacje.
 8. Klient zobowiązuje się do podawania Usługodawcy jedynie pełnych i prawdziwych informacji oraz pełnego poinformowania Usługodawcy o swoim stanie zdrowia oraz dostarczenia Usługodawcy pełnych dokumentów lub/i badań, w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług. Klient zobowiązuje się do działania we własnym imieniu i nie posługiwania się ramach korzystania z Serwisu lub Usług danymi osób trzecich. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uchybienia niniejszego punktu.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że realizacja Usługi oparta jest na aktualnej wiedzy naukowej.     

5. Udostępnianie opinii oraz metamorfoz

 1. W ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość przesyłania opinii na temat świadczonych przez Usługodawcę Usług oraz metamorfoz, czyli historii przemiany którą udało się Klientowi zrealizować w wyniku korzystania z Usług.
 2. Powyższa usługa będzie realizowana w następujący sposób: (i) do wybranych Klientów, po zakończeniu świadczenie Usługi, Usługodawca prześle drogą e-mailową informację z prośbą przekazanie opinii oraz zdjęć i opisu metamorfozy zgodnie z udostępnioną przez Usługodawcę instrukcją z adresu wspolpraca@centrumspot.pl; (ii) następnie Klient dobrowolnie przekazuje opinię i/lub zdjęcia na adres wspolpraca@centrumspot.pl.
 3. Wskazana w ust. powyżej możliwość przesyłania opinii lub metamorfoz jest jedynie dobrowolnym prawem Klienta, a nie obowiązkiem. Jednocześnie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji (o czym mowa w ustępach poniżej) jedynie wybranych opinii lub metamorfoz udostępnionych mu zgodnie z niniejszym paragrafem.
 4. Treści oraz materiały przesłane przez Klienta nie mogą: (i) być niezgodne z prawem, obraźliwe lub mające charakter zniesławienia: (ii) zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania; (iii) naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej. Klient nie może podawać się za jakąkolwiek inną osobę
 5. Przesyłając do Usługodawcy jakiekolwiek treści lub materiały w ramach niniejszego paragrafu, Klient udziela Usługodawcy niewyłącznego oraz nieodpłatnego prawa do korzystania, zwielokrotniania, publikacji, wyświetlania oraz tworzenia opracowań takich treści lub materiałów na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz na dowolnych nośnikach, a także udziela Usługodawcy prawa do publikacji tych treści lub materiałów w Serwisie oraz za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę, wraz z imieniem podanym przez Klienta w związku z przesłaną opinią lub metamorfozą.
 6. Przesyłając treści lub materiały do Usługodawcy, Klient oświadcza, że jest właścicielem praw do tych treści i materiałów, nie naruszają one praw osób trzecich, oraz są zgodne z rzeczywistością i nie zawierają informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji jedynie wybranych opinii i metamorfoz w Serwisie.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  1. drogą mailową na adres kontakt@centrumspot.pl 
 3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
  1. swoje imię i nazwisko,
  2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
  3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres.

7. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 1. Uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, książek lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i które zostały wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

9. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

10. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz.  23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

11. Metody Płatności

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności za Usługi: 
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
   • Bank: mBank
   • Numer rachunku: 68 1140 2004 0000 3602 8266 1404
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro SA – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.
   • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 
    • przelewy24.pl – ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068
  3. Płatność za pomocą serwisu PayPal

12. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz przedstawi Klientowi postanowienia nowego regulaminu. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta jedynie od momentu wyraźnego zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
  2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2022 r.
  3. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (“Kodeks Cywilny”). Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
  4. Na podstawie niniejszego Regulaminu Klient zawiera z Usługodawcą umowę:
   1. Na czas nieoznaczony, aż do momentu wypowiedzenia – w zakresie usług dostępu do Serwisu oraz jego funkcjonalności; udostępniania opinii i metamorfoz oraz dostępu do Konta Klienta. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym momencie poprzez zakończenie korzystania z Serwisu bądź (w przypadku usługi dostępu do Konta Klienta) usunięcie Konta Klienta zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie;
   2. Na czas oznaczony – w zakresie Usług. Czas trwania danej Usługi zależy od wybranej Usługi oraz indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy Usługodawcą a Klientem.   

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokonując zakupu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Klaudia Wiśniewska Health&Nutrition Consulting, ul. Przeworska 2b/337 04-382 Warszawa Twoich danych osobowych w tym danych dotyczących stanu zdrowia, nawyków i preferencji żywieniowych oraz aktywności fizycznej w celu prawidłowego świadczenia usług w zakresie konsultacji dietetycznych i psychodietetycznych/ psychologicznych.

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:

adres: 04-382 Warszawa, ul. Przeworska 2b/337

e-mail: kontakt@centrumspot.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).      

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 04-382 Warszawa, ul. Przeworska 2b/337

e-mail: kontakt@centrumspot.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.